Danh bạ theo ngành

CÁC HỘI VIÊN MỚI NHẤT

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

  • Đựơc hỗ trợ phát triển thương hiệu
  • Được hỗ trợ phát triển kinh doanh
  • Được hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp
  • Được Hội hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp
  • Tăng cường cơ hội giao lưu, giải trí

NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

  • Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội.
  • Đóng đủ phí gia nhập Hội và Hội phí theo qui định của Hội
  • Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động hội. Góp phần tuyên truyền, vận động, xây dựng phát triển Hội ngày càng lớn mạnh
  • Giới thiệu và lựa chọn những hội viên đủ năng lực, có trách nhiệm và uy tín vào các cấp lãnh đạo của Hội